Činnosť

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MADING  sú :

 • výkon činnosti projektového a cenového manažmentu počas prípravy a realizácie stavieb,
 • výkon inžinierskej činnosti vo všetkých fázach predprojektovej a projektovej prípravy
 • stavieb, počas ich realizácie a po ukončení až po ich zápis do príslušného KN,
 • výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavieb,
 • výkon činnosti stavebného experta ( monitora ) banky počas realizácie stavby
 • konzultačná a poradenská činnosť vo všetkých fázach investičného procesu

Rozhodujúcimi činnosťami v jednotlivých fázach sú :

Predprípravná fáza projektu

 • posúdenie vhodnosti vybraných lokalít klienta na výstavbu
 • preverenie právneho stavu nehnuteľností
 • preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom
 • obstaranie východiskových podkladov pre klienta
 • overenie existencie a kapacít inžinierskych sietí pre požadovanú výstavbu

Prípravná fáza projektu

 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí v teréne
 • posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska inžinierskej činnosti
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami
 • zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • organizovanie a vyhodnotenie tendrov na zhotoviteľa stavby
 • odborné poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • spolupráca s projektantom

Realizačná fáza projektu

 • odovzdanie staveniskavýkon stavebného, technického dozoru
 • výkon experta pre financujúce banky
 • vedenie kontrolných dní, kontrola plnenia úloh
 • kontrola kvality stavebných prác
 • zabezpečenie fotodokumentácie z realizácie stavby
 • kontrola súladu vykonávaných prác s projektom stavby a povoleniami
 • vyhodnocovanie plnenia harmonogramu výstavby
 • kontrola a evidencia nákladov a fakturácie, odsúhlasovanie súpisov prác
 • vypracovanie správ pre investora, pre financujúce banky
 • kontrola distribúcie dokumentácie, archivácia dokumentácie
 • administrácia a kontrola navrhovaných zmien a cenových ponúk
 • kontrola zmien z hľadiska technickej realizovateľnosti, štandardu, rizík
 • poradenstvo k dodatkom zmluvy
 • riadenie procesu preberania stavby
 • súčinnosť a účasť na funkčných čiastkových a komplexných skúškach

Záverečná fáza projektu

 • riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
 • kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • kontrola kompletnosti dokladov pre kolaudácie
 • zabezpečenie kolaudácie a kolaudačných rozhodnutí
 • záverečné vyhodnotenie nákladov a fakturácie
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie investorovi
  súčinnosť pri reklamáciách