Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 19. január 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

MADING s.r.o. s.r.o
Drieňová 1H/16940
821 01 Bratislava
Slovensko
E -mail: puhovich@mading.sk
Telefónne číslo: +421 903 425 663
IČ DPH: SK2022011288

Právny zástupca (zástupcovia) MADING s.r.o. s.r.o:

Ing. Emil Jurkovič, Ing. Karol Puhovich

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register pod licenciou alebo registračným číslom:

36268/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.